koprechts


home  |  de WTL  |   English  |artikelen

Voorwaarden aan staatssteun luchtvaart

In 25 landen in en buiten Europa roepen 250 organisaties hun regeringen op om strikte voorwaarden te stellen aan de staatssteun voor luchtvaartbedrijven.De vliegindustrie kampt plots met een diepe crisis als gevolg van de corona-pandemie. Met het motto 'Save people,not planes' roepen zij overheden op de medewerkers in deze branche ruimhartig te ondersteunen, maar eisen te stellen aan de directies en aandeelhouders van luchtvaartbedrijven op het gebied van woonomgeving, klimaat en milieu. In Nederland hebben de Bewoners Omgeving Schiphol, SchipholWatch, het LBBL en de WTL deze brief naar de ministers van Financiën en I&W gestuurd en naar de Tweede Kamer.
Zie de open brief over staatssteun luchtvaartsector hier

Er komt binnenkort een internationale petitie die door burgers kan worden ondertekend.


Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Naar aanleiding van de stikstofcrisis denkt minister Cora van Nieuwenhuizen na over een oplossing om het “terugbrengen van de stikstofuitstoot te laten samen gaan met de groei van de luchtvaart.” Die groei is op het overvolle Schiphol onmogelijk. Hij druist in tegen de mening van een steeds grotere meerderheid van de bevolking. De oplossing voor minder stikstof, CO2 en vlieghinder ligt bij juist minder luchtvaart. Met eerlijke ticketprijzen en een slim beheerd netwerk van vliegtuigen, internationale treinen en zelfs bussen. In het belang van internationaal openbaar vervoer van Nederland.

Meer


Forse stikstofreductie op Schiphol

Groei van het luchtverkeer van Schiphol heeft na 2004 een illegale toename van stikstofemissie veroorzaakt. De overheid mag de bouw en landbouw in Nederland daar niet voor laten opdraaien. Mobilisation heeft de ministeries van I&W en LNV in september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen tot maximaal 400.000 per jaar. Vooral de woningbouw in de Randstad zal daarvan kunnen profiteren
De WTL heeft in overleg met Mobilisation een analyse gemaakt van de gevolgen van deze krimp op het luchtverkeer, het netwerk en het economische nut van Schiphol.

Lees hier ons rapport 'Forse stikstofreductie op Schiphol zonder netwerkschade, kan dat?'(pdf)


Nieuw toekomstbeeld luchtvaart

De milieuorganisaties hebben een aantrekkelijk nieuw toekomstbeeld van een duurzame luchtvaart en veel minder vlieghinder geschetst dat de WTL van harte steunt.

Lees hier Een nieuw toekomstbeeld van luchtvaart (pdf) van de milieuorganisaties.


Herziening luchtruim niet op groei richten

Het ministerie van IenW breidt een betere indeling van het luchtruim voor waardor effienter en duurzamer gevlogen kan worden boven ons land. Met de huidige indeling en luchtverkeersleiding zijn niet meer dan 540.000 vluchten per jaar mogelijk. Het ministerie wil de capaciteit verhogen, maar geeft niet aan dat het er eigenlijk om gaat verdere luchtvaartgroei mogelijk te maken. Daartegen protesteert de WTL met een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau luchtruimherziening die voor de milieu-effectrapportage van dit plan nodig is.

Lees hier de zienswijze (pdf)


Richt het Schipholnetwerk op zakelijke passagiers

Bewoners rond Schiphol dringen aan op kritisch onderzoek naar het luchtvaartnetwerk. “Met een netwerk dat op zakelijk passagiersvervoer wordt afgestemd draagt de luchthaven optimaal aan de economie bij en kan onnodige uitbreiding voorkomen worden”.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft enige weken geleden minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd om een beter onderbouwde analyse te maken van de gewenste internationale bereikbaarheid via Schiphol die goed voor de economie is. Overheid en luchtvaartsector streven momenteel naar een nog groter netwerk met veel bestemmingen en hoge bedieningsfrequenties voor allerlei soorten passagiers. Dit dateert uit de vorige eeuw. Schiphol moet zich in de toekomst richten op bestemmingen die echt waarde aan de economie toevoegen, voor passagiers van en naar Nederland.

Volgens de Bewoners Omgeving Schiphol, de Werkgroep Toekomst Luchtvaart en het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart gaat het om zakelijke passagiers. De bewoners dringen er bij minister Van Nieuwenhuizen (I en W) op aan het netwerk niet alleen veel selectiever te maken, maar ook zo efficiënt dat er minder vluchten voor nodig zijn. Dit onderzoek kan voor een eventueel benodigde netwerkuitbreiding een reservecapaciteit van meer dan 100.000 vluchten opleveren. “Denk aan bestemmingen die zakelijke passagiers niet nodig hebben en vooral door toeristen en transferpassagiers gebruikt worden. Maar denk ook aan het terugdringen van al te goedkoop budgetvervoer en vluchten naar bestemmingen die met de trein goed bereikbaar zijn of worden. “

De minister kan met dit onderzoek het groeibeleid van Schiphol in de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 ombuigen naar een beter economisch netwerkbeleid zonder onnodige luchtvaartgroei. “Dat biedt betere kansen om met behoud van bereikbaarheid de veiligheidsrisico’s en vlieghinder fors te verminderen en de sector net als elk ander bedrijf zijn volle aandeel te laten leveren in het klimaatakkoord van Parijs. Daardoor stijgt de brede welvaart van Nederland. “

Lees hier de brief over het netwerkonderzoek aan minister van Nieuwenhuizen.


Dringend beroep LBBL op minister: ‘Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden’

Persbericht LBBL 5 mei 2019

Het Europees Parlement heeft onlangs in een resolutie verklaard dat de broeikasgasemissie van o.a. de internationale luchtvaart van de EU op nul moet uitkomen in 2050. Daarmee wordt de luchtvaart gelijkgesteld aan alle andere sectoren in de EU en komt aan haar uitzonderingspositie een einde. Het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) roept minister Van Nieuwenhuizen dringend op om deze klimaatneutraliteit als kader te stellen voor de luchtvaart in de later dit jaar te verschijnen Luchtvaartnota 2020-2050.

‘Het recent afgesloten Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart van de Nederlandse luchtvaartsector voldoet in de verste verte niet aan deze resolutie,’ zo vindt het LBBL. ‘Het mikt slechts op halvering van de CO2-emissie in 2050 ten opzichte van 2005. Dat komt uit op ruim 4 megaton CO2-emissie per jaar, evenveel als in 1990.’

Echte klimaatneutraliteit verdraagt geen groei. De luchtvaartsector staat voor een grote opgave: innovatie, schonere en tegelijk duurzame brandstoffen, veel minder vliegbewegingen en duurzaam reizen binnen Europa met internationale treinen en bussen. Volgens het LBBL moet het huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol ten minste worden bevroren, moet het luchtverkeer op regionale luchthavens afnemen en de opening van Lelystad Airport past helemaal niet meer in dit klimaatneutrale plaatje. Verdergaande maatregelen die voor klimaatneutraliteit van de luchtvaart in 2050 nodig zijn, moeten in Europees verband genomen worden. Daarin dient Nederland een voortrekkersrol op zich te nemen.

Lees hier de brief van het LBBL aan minister van Nieuwenhuizen.


Groeistop Schiphol beste optie voor klimaat én economie

Oók met een groeistop op Schiphol kan KLM zijn zakelijke netwerk uitbouwen, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in de NRC van 30 januari 2019. Lees hier het artikel.

De WTL heeft doorgerekend welke gevolgen een slim doorgevoerde permanente stop op volumegroei van de luchtvaart op Schiphol heeft voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Dit scenario voor een duurzame kwaliteit wordt vergeleken met de doorgroei die de KLM eist. De conclusies van dit onderzoek zijn:
(1) Doorgroei op Schiphol veroorzaakt voortzetting van een scheefgroei in vervoer van gelegenheidspassagiers (budgettoeristen) die vliegen omdat het extreem goedkoop is. Dit vervoer is tussen 2013 en 2018 gemiddeld 20 procent per jaar gegroeid. Daardoor is Schiphol voortijdig volgelopen en kan de KLM het bestemmingennetwerk niet uitbreiden. Met nog meer scheefgroei van budgettourisme wordt Schiphol na 2020 eerder een low cost luchthaven dan een mainport voor zakelijk vervoer. Dat is in strijd met het selectief economische kabinetsbeleid voor Schiphol.
(2) Als het marktsegment van budgettoeristen met verhoging van ticketprijzen zou worden teruggedrongen, ontstaat onder een groeistop ruimte voor het netwerk waarvoor Schiphol eigenlijk bedoeld is.
(3) Daardoor kan het reguliere netwerkvervoer met circa 2 procent per jaar blijven groeien. De scheefgroei van budgettourisme kan zich niet meer voortzetten.
(4) De groeistop maakt 90 procent CO2-reductie en 35 procent krimp van de impact op de leefomgeving mogelijk. De veiligheidsrisico's nemen minstens 10 procent af.
(5) Groei van het luchtverkeer levert daarentegen geen reducties op en verhoogt de veiligheidsrisico's.

Lees hier de onderbouwing van deze conclusies in ons scenariorapport(pdf)

De berekeningen en scenariobeschrijvingen zijn aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden voor toetsing op relevantie voor het luchtvaartbeleid.


Een lage tickettax zal de overbelasting van Schiphol, milieu en klimaat niet oplossen

Een algemene tickettax van 7 euro is geen geschikte maatregel om de problemen van een overbelast Schiphol op te lossen.

Lees hier het persbericht (pdf)


KLM dreigt zich te overschreeuwen

KLM-baas Pieter Elbers is bezorgd. Schiphol dreigt de groeiende stroom Aziatische reizigers die het vliegtuig pakt naar Europa mis te lopen. Als de luchthaven niet kan groeien zullen reizigers uit China en India in de toekomst kiezen voor Parijs of Londen. KLM moet zich ervan bewust zijn dat omwonenden en overheden rond Schiphol niet nog meer vluchten boven hun achtertuin willen. Ook al zijn modernere vliegtuigen misschien stiller en schoner, burgers zitten aan hun taks. Ondanks dit maatschappelijke verzet blijft de Nederlandse luchtvaart, de KLM voorop, hameren op verdere groei. Dat getuigt van een zwakke maatschappelijke antenne.

Lees hier het commentaar in FD (pdf)


Vlieg alleen als het echt nodig is

We moeten allemaal moeite doen en veel geld investeren om onze CO2-uitstoot terug te brengen tot de helft in 2030.

Heel belangrijk dat we daar een succes van maken.

Met vliegen doe je de resultaten daarvan teniet. Beperk vliegreizen tot het uiterst noodzakelijke. Het kan ook anders:

> Negeer aanbiedingen voor ultragoedkope tickets
> Pak binnen Europa de trein.
> Zie af van verre reizen en blijf dichter bij huis.
> Vier voortaan vakantie op nabije stranden.
> Vergader via internet, het scheelt tijd en geld.


LBBL: stop de luchtvaartgroei voor snelle afname van CO2-uitstoot

Het LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart) heeft in juni met Greenpeace en andere milieuorganisaties een succesvol landelijk protest gehouden in zes steden om een stop op de luchtvaartgroei te eisen op alle luchthavens in Nederland.

Het LBBL vraagt de regering het beleid te richten op
> zakelijke bereikbaarheid zonder volumegroei;
> maximale vermindering van de milieuhinder;
> invoering van BTW op vliegtickets en accijns op kerosine;
> snelle reductie van CO2-uitstoot door luchtvaart;
> betere aansluiting op het internationale spoornet.

Download hier de brief aan de regering (pdf)


luchtvaartgroei

Schiphol: klimaat­probleem

Door toename van de uitstoot van luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.

Meer informatie in dit artikel


Minder_vliegen

Geef luchtvaart een reductietaakstelling in het nationale klimaat- en energieakkoord

De WTL vraagt het parlement er voor te zorgen dat de luchtvaart met een eigen reductietaakstelling bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen tot 2030.

Download het verzoek (pdf) Download het artikel (pdf)


Petitie_klimaatwet

Petitie luchtvaart in de klimaatwetDe petitie is op 23 januari 2018 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat
Lees of download de petitie en aanbiedingsbrief(pdf)


Ec_belang_Scl

Maak op Schiphol van de nood een deugd

Capaciteitsuitbreiding op Schiphol trekt vooral budgettoeristen aan: slecht voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Welke economische kansen biedt handhaving van het plafond op vliegbewegingen?
Download het artikel (pdf) Zie ook het opinieartikel 'Budgettoerisme niet verplaatsen maar terugdringen' in Trouw


Minder_vliegen_p2

Minder vliegen

Er zijn allerlei mogelijkheden om minder opwarming te veroorzaken.


N_en_M

Slim op weg

Dertien bijzondere bestemmingen dichtbij in plaats van uren in het vliegtuig moeten zitten.


ICAO

ICAO faalt

Er moeten in de EU en ons land veel krachtigere maatregelen genomen worden tegen de klimaatimpact van luchtvaart.


Groeispeculaties

Groei­speculaties

Maak van Schiphol geen plofkip.


OvVcover_mrt17

Groei luchtvaart onveilig op Schiphol

Groei is pas mogelijk na structurele verbeteringen van de veiligheid op en rond Schiphol.

Zie de aanbevelingen van de Raad voor Veiligheid.

Schiphol moet de effecten van groei op de veiligheid onderzoeken en passende maatregelen nemen om de veiligheid op en rond Schiphol te borgen.

Het ministerie van I en M moet daarvoor handhaafbare normen en doelen stellen en toepassen.

Lees het volledige rapport hier.


COvths

Petitie hogesnelheidstreinen

Deze petitie is op 30 januari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

© Werkgroep Toekomst Luchtvaart