koprechts

home  |  de WTL  |  artikelen


luchtvaartgroei

Schiphol: klimaat­probleem

Door toename van de uitstoot van luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.

Sinds 1990 zijn de broeikasgasemissies van vliegverkeer van en naar Nederland, hoofdzakelijk via Schiphol, met een factor 2,4 gegroeid. De emissie van CO2 was in 2015 gelijk aan bijna 7% van die van geheel Nederland.

De bijdrage van Schiphol is vergelijkbaar met die van de grootste vervuilers bij centrales en industrie. Bijna alle EU landen scoren gunstiger dan Nederland wat betreft vliegverkeer emissies als fractie van de nationale emissie en/of de groei vanaf 1990. Daarbij zijn veel landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau als Nederland.

Klimaatimpact in 2050 groter dan die van Nederland.
De Actieagenda Schiphol opteert voor groei van Schiphol en ruimte voor een extra startbaan en een tweede terminal. Indien het luchtverkeer op een sterk uitgebreid Schiphol verdubbelt tot 2050 neemt het brandstofverbruik, bij zuiniger vliegen, met 83% toe ten opzichte van 2005. Vanwege de koolstofneutrale groei vanaf 2020 (voorgenomen in ICAO verband) neemt de CO2-emissie minder snel toe.

Maar de totale klimaatimpact, inclusief non-CO2 effecten, zal in 2050 minimaal 12% bedragen van de nationale impact, een toename vergeleken met de 10% in 2005. Deze klimaatimpact in 2050 is groter dan de sterk afgenomen impact voor geheel Nederland. Bij een nationale reductie met 95% voor maximaal 1,5 oC temperatuurstijging is de bijdrage van Schiphol bijna drie keer zo groot.

Meer informatie in dit artikel


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart