koprechts

home  |  de WTL  |artikelen


IenW maakt de Nederlandse luchtvaart niet echt duurzaam

Nrc

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie I&W,
De Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en de WTL hebben de minister van I&W en de Tweede Kamer attent gemaakt op de nu al duidelijk optredende 1,5 graad opwarming, met significante gevolgen voor de volksgezondheid en veiligheid op tal van plaatsen in de wereld. Volgens de minister “staat het buiten kijf dat de luchtvaartsector moet bijdragen aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord”. Het kabinet zal zich inspannen om de veel minder stringente reductie-eisen van ICAO (Corsia) navenant aan te scherpen. Echter, geen woord over beperking van het luchtverkeer.

Parijs vergt krimp
De Stichting Natuur en Milieu concludeert dat voor het Parijs-akkoord de omvang van de Nederlandse luchtvaart moet worden beperkt tot circa 300.000 - 360.000 vluchten per jaar tot 2050. Bijkomende maatregelen zijn “snellere innovatie en vervanging van vluchten door treinreizen. De meest doeltreffende maatregel is het instellen van een CO2-emissieplafond dat jaarlijks 5,2% daalt”.

Volgens het scenario-onderzoek van de WTL voor verbinding van Nederland zijn tot 2050 hoogstens 380.000 vluchten op Schiphol noodzakelijk. Het kan ook met nog minder luchtverkeer en meer treinverkeer, waardoor 350.000 vluchten haalbaar is zonder verlies van connectiviteit. Binnen de voorwaarden voor de publieke belangen is het plafond haalbaar, niet schadelijk voor de economie en goed voor de leefomgeving en het klimaat. .

Groeiverdienmodel gooit roet in het eten
Corsia Toch rekent de minister in het voorkeursscenario van de Luchtvaartnota op verdere groei naar circa 680.000 vluchten in 2050 op Schiphol en 40.000 op Lelystad. Dat is twee keer zoveel als met 360.000 vluchten voor verbinding nodig is.
De luchtvaartnota stelt dat voldaan wordt aan de CO2-reductie volgens Corsia van ICAO. De vereiste reductie is veel trager dan het Parijs-akkoord, namelijk in 2050 slechts 50% reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 2019. Halvering van deze uitstoot ten opzichte van 1990 vindt pas na 2060 plaats. Zo krijgt de luchtvaart een achterstand van 30 jaar op de rest van Nederland. Zie figuur 5.1 in de luchtvaartnota. Luchtvaartorganisatie IATA heeft in 2010 bedongen dat volumegroei van de mondiale luchtvaart niet door reductiemaatregelen verhinderd mag worden. Met dit opmerkelijk slappe reductiesysteem legitimeert de minister het groeiverdienmodel uit de luchtvaartnota.

Groei leidt tot forse kapitaalvernietiging
De minister beseft dat ICAO uiteindelijk wel nul uitstoot in 2050 moet voorschrijven Met fel verzet van de mondiale luchtvaart kan deze eventuele aanpassing vele jaren vertraging oplopen. Daarna moet de lluchtvaart alsnog onder een veel lager plafond gebracht worden. De reductiemaatregelen worden nog draconischer. Intussen kan Schiphol zodanig uitgebreid zijn dat enorme kapitaalvernietiging plaatsvindt van de investeringen in uitbreiding van banen en terminals. Dit kan nu voorkomen worden door het groeiverdienmodel af te schaffen en het Corona-effect op de luchtvaart te gebruiken om vanaf nu op een aanscherping van de reductie-eisen in te spelen die toch al onafwendbaar is. het Corona-effect op de luchtvaart te gebruiken om vanaf nu op een aanscherping in te spelen die toch al onafwendbaar is

Perspectief voor de sector ten koste van de samenleving
Het groeiverdienmodel stimuleert de sector een dertig jaar oud groeimodel aan te houden dat de connectiviteit niet verbetert. Het leidt tot onnodig veel overstapverkeer, onnodige goedkope vluchten, onnodige extra vlieghinder, onnodige slaapverstoring, onnodige extra opwarming en onnodige toepassing van een reductiesysteem dat de minister zelf ook te kort vindt schieten. Het verdienmodel is strijdig met het publieke belang. Het beperkt zich tot de in de luchtvaartnota genoemde politieke wens “de sector perspectief te bieden”. Ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wij verzoeken de Tweede Kamer te bevorderen dat het groeiverdienmodel wordt afgeschaft en het Corona-effect op de luchtvaart gebruikt wordt om de luchtvaart onder een lager plafond aan het Parijs-akkoord te laten bijdragen. Met een luchtvaartnota die zich uitsluitend op goede verbinding van Nederland richt.

Matt Poelmans, delegatieleider Bewoners Omgeving Schiphol
Michiel Visser, voorzitter stichting LBBL
Hans Buurma, voorzitter WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart