koprechts

home  |  de WTL  |artikelen


Maak de Nederlandse luchtvaart nu echt duurzaam

Op 3 december 2020 hebben 33 NGO’s een open brief aangeboden aan de Europese Commissie. Volgens het recente EASA-rapport is de bijdrage van de luchtvaart aan de mondiale opwarming drie keer zo hoog als die van alleen CO2. De NGO’s pleiten daarom voor vermindering van de internationale luchtvaart van, naar en binnen de EU en voor een Europese aanpak van non-CO2 emissies. De mondiale opwarming begint al grimmig te worden, want de 1,5 graden staan nu al voor de deur. Minder luchtvaart sluit naadloos aan bij het publieke belang Nederland duurzaam in de Luchtvaartnota. Maar het groeiverdienmodel maakt het alleen maar een graadje erger.

Het onderstaande bericht is op 4 december 2020 ingediend bij de minister van I&W en de Vaste Kamercommissie I&W.

De noodzaak van deze maatregelen wordt onderstreept door de al in gang gezette opwarming. De World Meteorologic Organisation (WMO) constateerde in juli 2020 dat er reeds in de komende vijf jaar risico is dat gedurende een of meer maanden, wellicht een heel jaar, de mondiale temperatuur stijgt tot 1,5 graad Celsius. De nu al goed merkbare gevolgen van de opwarming voor de volksgezondheid en veiligheid staan in een jaarlijks rapport van het gezaghebbende medische vakblad The Lancet, meldt de NOS. Aan deze studie hebben 35 onderzoeksinstituten en VN-instanties meegewerkt.

Deze drie onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat snelle, ingrijpende maatregelen onvermijdelijk zijn. De luchtvaartnota gaat echter niet verder dan het Akkoord Duurzame Luchtvaart in combinatie met het groeiverdienmodel, waarmee blijkbaar het realiseren van nihil uitstoot van broeikasgassen volgens CORSIA pas in 2070 haalbaar wordt geacht. Dit ICAO-systeem uit 2010 is niet meer van deze tijd. Het gaat mank aan onrealistisch optimisme over de gevaren van de al in gang ezette de opwarming. Het is nu tijd om noodzakelijke maatregelen te nemen. Het kabinet kan zich niet veroorloven een door snelle opwarming gedomineerde toekomst zo luchthartig tegemoet te treden. De luchtvaart moet op zijn minst aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs (nul uitstoot in 2050).

Het akkoord van Parijs blijkt in principe haalbaar te zijn indien van dit groeiverdienmodel wordt afgezien en de luchtvaart beperkt wordt tot een niveau dat blijvend lager is dan in 2019. Dit heeft de WTL aannemelijk gemaakt in het scenario Verbinding Nederland, dat aan het ministerie van I en W is aangeboden. Daarin blijft de luchtvaart beperkt tot niet meer dan het volume dat strikt noodzakelijk is voor een goede verbinding.

De bewonersorganisaties Stichting LBBL, Bewoners Omgeving Schiphol en de WTL dringen er op aan dat de luchtvaart van en voor Nederland in het kader van de Luchtvaartnota de taakstelling wordt opgelegd om - evenals alle overige sectoren in Nederland – onverkort te voldoen aan het Akkoord van Parijs.


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart